MODELE Polityki Społecznej klasyfikacje ce Gospodarki rynkowej (Titmuss/EspingAndersen): R. Titmuss: modèle marginalny modèle Rozwoju modèle instytucyjno-redystrybucyjny G. EspingAndersen: Kryteria: stopień dekomodyfikacji dostępu do świadczeń (bezwarunkowy lub uwarunkowany) Wpływ świadczeń na zmianę struktury społecznej Relacja między państwem a rynkiem reżim liberalny reżim konserwatywno-korporacyjny reżim socjaldemokratyczny ad. 1 wszystkie potrzeby realizowane są poprzez kanały: Rynek i Rodzina. Zabezpieczenie OD ryzyka-«Rodzina pomoże». Komercyjne ubezpieczenie, Edukacja, emeryturu. Państwo realizuje tylko potrzeby najsłabszych. Polityka społeczna o charakterze interwencyjnym-Publiczna pomoc Społeczna. Podstawowym działem po rynku jest Zatem pomoc Społeczna. Krytyka: PS dereguluje Rynek pracy-Bezrobocie. Instytucje Publiczne nie są wydajne. Niska stabilność, ALE rozww.

rynku. Ad. 2 Państwo motywuje obywatela do podjęcia zatrudnienia. Wysokość świadczeń Zależy OD Tego, Czy Dana Osoba pracuje, jaki ma Staż pracy. Oparty na przymusowych ubezpieczeniach Społecznych. Państwo pomaga tym, którzy pomagają. Państwo łagodzi Może łagodzić różnice, lecz ich nie likwiduje. Prawo do pomocy Zależy OD II na rynku pracy. Ad. 3 odpowiedzialność ponosi Społeczeństwo, a za NIM Państwo-równość Społeczna. Polityka społeczna obejmuje wszystkich, świadczenia są wyrównane, Niezależnie, Czy Ktoś pracuje, Czy nie.

W oynatıcı ryzyka te même świadczenia. Odpowiedzialność wszystkich za wszystkich. N. Furniss/T. Tilton: Kryterium: forma ingerencji państwa w siłę rynkową. Państwo pozytywne Państwo bezpieczeństwa socjalnego Państwo dobrobytu Społecznego ad. 1 Prawo pozytywne dla Właścicieli kapitału. Ochrona Przed niespodziankami rynkowymi i roszczeniami pracowniczymi. Odpowiada motywacyjnemu. Ad. 2 zagwarantowanie minimalnego dochodu każdemu obywatelowi, sécurité kapitału.

Odpowiada socjaldemokratycznemu. Ad. 3 szans Równość, warunków wyrównanie życiowych. Trudno znaleźć odpowiednika. Modèle państwowo-kolektywistyczny (biurokratyczno-kolektywistyczny) dotyczy Gospodarki planowej. Zbliżony do motywacyjnego (Rola Ubezpieczeń Społecznych), powszechność. Rozbudowana pomoc Społeczna… socjalne, ale na poziomie minimum. Na rynku Ubezpieczenia Dodatkowe. Odpowiada pograniczu marginalnego je motywacyjnego.

Bardziej liberalny niż kontynentalny. Ad. 3 Szwecja, Dania, Finlandia, holandia. Synonim: instytucjonalno-redystrybucyjny. Liczy się obywatelstwi (Model OPIEKUŃCZY), likwidacja różnic Społecznych. Funkcjonuje Tam, gdzie jest Wysoka aktywno ZAWODOWA (OK. 75%). Ad. 4 podstawowy modèle, zbliżony do motywacyjnego. Modèle katolicyzmu socjalnego (Grecja, Włochy) Podstawą: Zasada subsydiarności-pierwszeństwo mają jednostki i wspólnoty-parafie pomagają więcej niż samorząd. Ad.

5 niejednorodny, państwa poszły w diffĂŠrents kierunkach: kraje bałtyckie i bałkańskie-Model anglosaski-litwa, Łotwa, Estonie, Bułgaria, Rumunia Polska, Czechy, Słowacja, Węgry-Model kontynentalny…… zobacz całą notatkę MODELE Polityki Społecznej h. wią pewne konstrukty, które wpływają na kształt określonego ładu Społecznego na qui Składa się aksjologiczny Związek z wartościami: Ład Spoleczny odnoszący się do struktury budowy społeczeństwa Ład własnościowy czyli Związek z własnością Ład Finansowy Ład organizacyjny Główne Role w modelu Polityki Społecznej odgrywają Trzy zagadnienia: Społeczno-Ekonomiczna Struktura społeczeństwa zasady podziału dóbr zasady partycypowania jednostek i Grup Społecznych w procesach podejmowania decyzji z zakresu Polityki Społecznej oraz stopnia samoorganziacji obywateli dla rozwiązywania problemów Społecznych.